placeholder

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Proceed order?

Export
 • 1
  Dissertation
  Dissertation
  2010
  Language: Swedish
  Description: Försvarsmakten genomför skarpa uppdrag på flera platser i världen, både i extrem kyla och hetta för att lyckas lösa påfrestande uppgifter krävs både kunskap och erfarenhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om Militärhögskolan Karlberg bör utbilda sina kadetter i varmt klimat, så att de innehar kunskapen innan de kommer ut på sina förband. Syftet har brutits ned i följande frågeställningar. Huvudfrågeställning: Bör kadetter på militärhögskolan utbildas i varmt klimat?Delfrågor: Definiera vad varmt klimat är, Hur påverkar värmen människan och vilka risker finns? Vilka utbildningar bedriver Försvarsmakten idag över varmt klimat?Varför utbildar inte Militärhögskolan Karlberg sina kadetter i varmt klimat? Jag har använt mig av metoden induktion vilket innebär att jag gjort empiriska iakttagelser i form av intervjuer samt litteratursökning och sedan dragit slutsatser utifrån dessa. Uppsatsens viktigasteslutsatser är: Utbildning i kallt väder är en god grund, men är inte tillräcklig för att behärska ett varmt klimat. En kompletteringsutbildning för varmt klimat bör eftersträvas på officersprogrammet. Denna utbildning bedrivs på överlevnadsskolan och heter SERE B.
  Description: The Swedish Armed Forces have taken part and participated in several countries in the world, both in extreme cold and heat. To succeed in solving challenging tasks requires both knowledge and experience. The purpose of this paper is to find out if the the Military Academy Karlberg should train their cadets in hot weather, so they have the knowledge before they start working within their units. The aim has been divided into the following questions. Main Issue: Should the Military Academy cadets be trained in hot weather? A secondary purpose with the analysis is to answer following issues: Define hot weather? How does heat affect the human body, and what are the risks? What training does the Swedish Armed Forces conduct regarding warm weather today? Why does the Swedish Armed forces not train their cadets in The Military Academy Karlberg on hot weather? I have used the method induction, which means that I have done empirical observations by interviews and through literature search and then drawn conclusions from them.Essay main conclusions are: Training in cold weather is a good basis, but is not sufficient to master a warm climate. A additional training in hot weather should be sought in the officer program. The training is conducted at the Survival School and is called SERE B
  Subject(s): Climate ; Desert ; Jungle ; Africa ; Survival School ; Education ; Cadets ; Klimat ; Öken ; Djungel ; Afrika ; Överlevnadskolan ; Utbildning ; Kadetter ; Social Sciences ; Samhällsvetenskap ; Social Sciences ; Samhällsvetenskap ; Officersprogrammet (Op) ; Officersprogrammet (Op) ; Samhälle/Juridik ; Social And Behavioural Science, Law
  Source: Uppsala University Library
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...