placeholder
and
and

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Proceed order?

Export
Filter
Document type
Language
Year
 • 1
  Dissertation
  Dissertation
  2010
  Language: Swedish
  Description: Försvarsmakten genomför skarpa uppdrag på flera platser i världen, både i extrem kyla och hetta för att lyckas lösa påfrestande uppgifter krävs både kunskap och erfarenhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om Militärhögskolan Karlberg bör utbilda sina kadetter i varmt klimat, så att de innehar kunskapen innan de kommer ut på sina förband. Syftet har brutits ned i följande frågeställningar. Huvudfrågeställning: Bör kadetter på militärhögskolan utbildas i varmt klimat?Delfrågor: Definiera vad varmt klimat är, Hur påverkar värmen människan och vilka risker finns? Vilka utbildningar bedriver Försvarsmakten idag över varmt klimat?Varför utbildar inte Militärhögskolan Karlberg sina kadetter i varmt klimat? Jag har använt mig av metoden induktion vilket innebär att jag gjort empiriska iakttagelser i form av intervjuer samt litteratursökning och sedan dragit slutsatser utifrån dessa. Uppsatsens viktigasteslutsatser är: Utbildning i kallt väder är en god grund, men är inte tillräcklig för att behärska ett varmt klimat. En kompletteringsutbildning för varmt klimat bör eftersträvas på officersprogrammet. Denna utbildning bedrivs på överlevnadsskolan och heter SERE B.
  Description: The Swedish Armed Forces have taken part and participated in several countries in the world, both in extreme cold and heat. To succeed in solving challenging tasks requires both knowledge and experience. The purpose of this paper is to find out if the the Military Academy Karlberg should train their cadets in hot weather, so they have the knowledge before they start working within their units. The aim has been divided into the following questions. Main Issue: Should the Military Academy cadets be trained in hot weather? A secondary purpose with the analysis is to answer following issues: Define hot weather? How does heat affect the human body, and what are the risks? What training does the Swedish Armed Forces conduct regarding warm weather today? Why does the Swedish Armed forces not train their cadets in The Military Academy Karlberg on hot weather? I have used the method induction, which means that I have done empirical observations by interviews and through literature search and then drawn conclusions from them.Essay main conclusions are: Training in cold weather is a good basis, but is not sufficient to master a warm climate. A additional training in hot weather should be sought in the officer program. The training is conducted at the Survival School and is called SERE B
  Subject(s): Climate ; Desert ; Jungle ; Africa ; Survival School ; Education ; Cadets ; Klimat ; Öken ; Djungel ; Afrika ; Överlevnadskolan ; Utbildning ; Kadetter ; Social Sciences ; Samhällsvetenskap ; Social Sciences ; Samhällsvetenskap ; Officersprogrammet (Op) ; Officersprogrammet (Op) ; Samhälle/Juridik ; Social And Behavioural Science, Law
  Source: Uppsala University Library
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Language: Swedish
  Description: En studie visar att endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen från 2017, som säger att arbetsgivaren ska främja etnisk mångfald, har förändrat deras arbetssätt. Trots den brist på kompetens inom flera branscher, exempelvis att det år 2020 saknas 50 000 ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden, visar studier att etnisk diskriminering förekommer. Detta ledde till vårt syfte som var att undersöka hur rekryterare förhåller sig till etnisk mångfald i deras praktiska arbete. Våra frågeställningar berörde bland annat hur fenomenet genomsyrar rekryterarens praktiska arbete. Det gjordes en kvalitativ studie och intervjuade rekryterare från olika företag i en större stad i Sverige. I resultatet har det framgått att nyanställda inte har fått utbildning om etnisk mångfald och det uttrycks som en icke-fråga. Utifrån lärandeperspektivet, anses rekryterare behöva mer organisatoriskt stöd samt möjligheter för att reflektera över hur etnisk mångfald kan förstås i deras praktiska arbete.
  Description: A study shows that only every fourth employer states that the change in the law from 2017, which states that the employer need to promote ethnic diversity, has changed their way of working. Despite the lack of expertise in several industries, such as the fact that by 2020 it will lack 50,000 engineers in the Swedish labor market, studies show that ethnic discrimination occurs. This led us to our purpose to investigating how recruiters relate to ethnic diversity in their work. We did a qualitative study and interviewed recruiters from different companies in a larger city in Sweden. The main result has shown that new employees have not received any education about ethnic diversity and it was expressed as a non-question. Bases on the learning perspective, the recruiters need more organizational support and opportunities to reflect on how ethnic diversity can be understood within work.
  Subject(s): Ethnic Diversity In Workplaces ; Recruiter ; Learning Within Organizations ; Etnisk Mångfald I Arbetslivet ; Rekryterare ; Lärande I Organisationer ; Social Sciences ; Educational Sciences ; Pedagogy ; Samhällsvetenskap ; Utbildningsvetenskap ; Pedagogik
  Source: Uppsala University Library
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Article
  Article
  2013
  ISSN: 0014-8903 
  Language: Swedish
  In: Fauna och flora, 2013, Vol.108(4), pp.18-20
  Subject(s): Botany ; Botanik
  ISSN: 0014-8903
  Source: SwePub (National Library of Sweden)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Language: English
  In: Cancer research, 2007, Vol.67(15), pp.7512-7
  Description: (131)I radiation therapy of differentiated thyroid cancer may be compromised by thyroid stunning (i.e., a paradoxical inhibition of radioiodine uptake caused by radiation from a pretherapeutic diagnostic examination). The stunning mechanism is yet uncharacterized at the molecular level. We therefore investigated whether the expression of the sodium/iodide symporter (NIS) gene is changed by irradiation using (131)I. Confluent porcine thyroid cells on filter were stimulated with thyroid-stimulating hormone (TSH; 1 milliunit/mL) or insulin-like growth factor-I (IGF-I; 10 ng/mL) and simultaneously exposed to (131)I in the culture medium for 48 h, porcine NIS mRNA was quantified by real-time reverse transcription-PCR using 18S as reference, and transepithelial iodide transport was monitored using (125)I(-) as tracer. TSH increased the NIS expression 〉100-fold after 48 h and 5- to 20-fold after prolonged stimulation. IGF-I enhanced the NIS transcription at most 15-fold but not until 5 to 7 days....
  Subject(s): Medicin Och Hälsovetenskap ; Medical And Health Sciences ; Animals ; Down-Regulation ; Insulin-Like Growth Factor I ; Pharmacology ; Iodine Radioisotopes ; Adverse Effects ; Rna ; Messenger ; Genetics ; Metabolism ; Radiation Injuries ; Etiology ; Prevention & Control ; Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction ; Swine ; Symporters
  ISSN: 0008-5472
  E-ISSN: 15387445
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Language: Swedish
  Description: It is increasingly important for cities to attract visitors, potential new residents and businesses. Jönköping is one of the cities working with place marketing, a strategy that intends to mediate a positive image of the city, in order to accomplish just that.People often have a need to preserve the memory of a trip into something tangible. Anyone visiting Jönköping encounters a souvenir choice, much like the one in many other cities. Linked to the idea of positive place marketing, our work aims to investigate how we as product developers can create a product that en¬hances the image of Jönköping based on the thought that all residents are con¬sig¬nors. Accordingly, we develop three different products from the residents' own image of the city.Our research questions are:Based on the photographs, what image of Jönköping do the ambassadors mediate of their own city?As designers, what in Jönköping's history versus the image of Jönköping today, can we seize in order to give products for visitors a sense of authenticity?As designers, how can we use knowledge of place branding in the development of souvenirs?We performed interviews within three different aspects: history, souvenirs and place branding, all focused on the city of Jönköping. The interviews and a work-shop formed the basis for the further design process.This work has resulted in three products: the matchbox Det nya Jönköping i en historisk förpackning, highlights an important part in the city's history and becomes a conversation piece. Lek dig genom Jönköping want to show visitors what the city offers, and distinguish it from others, from the on-site. Detaljerna gör staden is an every¬day object and function can get residents to begin to discover the details of their own city.Through the use of knowledge and theories of place branding and souvenirs, we would argue that we have found a way to actually catch the residents' image of the city in a number of products. We also believe that it would be able to apply this type of project in other locations to create more authentic and at the same time innovative souvenirs.
  Description: Det blir allt viktigare för städer att locka till sig besökare, potentiella nya invånare och näringsliv.  Jönköping är en av de städer som arbetar med plats­marknads­föring, en strategi som handlar om att förmedla en positiv bild av staden, i syfte att åstadkomma just detta.Människor har ofta ett behov av att bevara minnet av en resa i något materiellt. Den som besöker Jönköping möts av ett souvenirutbud likt det i många andra städer. Kopplat till idén om positiv platsmarknadsföring syftar vårt arbete till att undersöka hur vi som produktutvecklare kan skapa en produkt som stärker bilden av Jönköping utifrån tanken om att alla stadens invånare är avsändare. I detta tar vi fram tre förslag på produkter utifrån Jönköpingsbornas egen bild av staden.Våra frågeställningar är:Utifrån fotografierna, vilken bild av Jönköping förmedlar ambassadörerna av sin egen stad? Vad kan vi som designers ta till vara på i Jönköpings historia kontra bilden av dagens Jönköping för att ge produkter avsedda för besökare autenticitet? På vilket sätt kan vi som designers använda kunskaper inom place branding vid utveckling av souvenirer?Vi har genomfört samtalsintervjuer utifrån tre olika aspekter: historia, souvenirer och platsmarknadsföring, alla med fokus på staden Jönköping. Intervjuerna och en workshop låg till grund för den fortsatta designprocessen.Arbetet har resulterat i tre produkter: tändsticksasken Det nya Jönköping i en historisk förpackning, lyfter fram en viktig del i stadens historia och blir en conversation piece. Spelet Lek dig genom Jönköping vill visa besökaren vad staden erbjuder och särskiljer den från andra, under tiden den används på plats. Underläggen som namngetts Detaljerna gör staden har en tydlig vardagsfunktion och kan få in­vån­ar­na att börja upptäcka detaljer i sin egen stad.Genom att använda oss av kunskaper och teorier inom place branding och souve­nirer vill vi hävda att vi har hittat en väg för att faktiskt fånga Jönköpings­bornas bild av staden i ett antal produkter. Vi tror också att man skulle kunna applicera denna typ av projekt på andra platser för att skapa mer autentiska och samtidigt nyskapande souvenirer.
  Subject(s): Place Branding ; Place Marketing ; Souvenir ; Product Development ; Jönköping ; Ambassador ; Instagram ; Place Branding ; Platsmarknadsföring ; Souvenir ; Produktutveckling ; Jönköping ; Ambassadör ; Instagram ; Humanities ; Arts ; Design ; Humaniora ; Konst ; Design ; Engineering And Technology ; Other Engineering And Technologies ; Other Engineering And Technologies Not Elsewhere Specified ; Teknik Och Teknologier ; Annan Teknik ; Övrig Annan Teknik ; Jth, Application Of Technology ; Jth, Teknikens Tillämpning
  Source: Uppsala University Library
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  Language: Swedish
  Description: Bakgrund: Komplexa verksamheter måste fokusera på processerna, ett organisatoriskt helhetsperspektiv och lärande samt ha patienten i centrum för att säkra vårdkvaliteten. På Operations- och intensivvårdskliniken, Ryhov, har processarbete påbörjats men utvecklingspotential finns samt utrymme för tydligare rutiner gällande patientdelaktighet. Syfte: Förbättringsarbetets syfte var att identifiera och minska kvalitetsgap i verksamheten som påverkar patienten, genom att utveckla klinikens processledning och det organisatoriska lärandet. Studiens syfte var att beskriva medarbetarens uppfattning om processledningens koppling till vårdkvalitet, samt beskriva deras erfarenheter från processledningsutvecklingsarbetet. Metod: Förbättringsarbetet har i projektgruppsformat och med Nolans förbättringsmodell utvecklat det organisatoriska lärandet kring två pilotprocesser. Studien av förbättringsarbetet är kvalitativ och baseras på sex fokusgruppsintervjuer. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Processledning kräver tillgång till förbättrings- och yrkeskompetens. Organisationen måste ge förutsättningar för en varaktighet där nyttan är tydlig och resurser är tillräckliga. Vårdkvaliteten ökar när organisationen arbetar strukturerat, personcentrerat och med patientsäkerhet som fokus. Slutsatser: Processledning kan ge organisationen förutsättningar att skapa kontinuerlig förbättring med fokus på organisatoriskt lärande och ökad vårdkvalitet för patienten. Organisationen måste arbeta aktivt för att göra detta till en integrerad och levande del av verksamheten.
  Description: Background: Complex organizations need to be patient centred, focus on processes, have holistic view and promote organizational learning to secure quality. Operation and intensive care unit, Ryhov, has potential to develop its Process Management (PM) and there is room for improved patient participation. Purpose: The purpose of the quality improvement project (QIP) was to identify and reduce quality gaps affecting patients, by develop PM and organizational learning. The purpose of the study was to describe co-workers’ understanding of the connection between PM and quality of care and describe their experiences from QIP. Methods: The QIP has developed organizational learning concerning two pilot processes by using Nolan’s model for improvement. The study of the QIP is qualitative, based on six focus group interviews. Qualitative content analysis was used to analyse the interviews. Results: PM demands access to improvement and professional knowledge. The organization need to create conditions for sustainability, make benefits obvious and ensure enough resources. Quality of care increases when the organization works structured and patient centred. Conclusions: PM creates conditions for continual improvements with focus on organizational learning and increased quality of care. The organization need to actively make PM an integral and living part.
  Subject(s): Operation And Intensive Care Unit ; Organizational Learning ; Process Management ; Quality Improvement ; Förbättringsarbete ; Kvalitetsförbättring ; Operation- Och Intensivvårdsklinik ; Organisatoriskt Lärande ; Processledning ; Medical And Health Sciences ; Medicin Och Hälsovetenskap ; Medical And Health Sciences ; Health Sciences ; Health Care Service And Management, Health Policy And Services And Health Economy ; Medicin Och Hälsovetenskap ; Hälsovetenskaper ; Hälso- Och Sjukvårdsorganisation, Hälsopolitik Och Hälsoekonomi ; Hhj, Quality Improvement And Leadership In Health And Welfare Services ; Hhj, Kvalitetsförbättring Och Ledarskap Inom Hälsa Och Välfärd
  Source: Uppsala University Library
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Language: English
  In: Annals of translational medicine, November 2019, Vol.7(22), pp.689
  Description: Intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN) of the pancreas is a cystic tumor with a disease spectrum ranging from low-grade dysplasia to invasive carcinoma. The evidence for adjuvant treatment in invasive IPMN is limited and mostly derived from studies in conventional pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). We performed a systematic review focusing on all clinical studies concerning the efficacy of adjuvant therapy in patients with invasive IPMN. We identified 8 retrospective cohort studies, using either adjuvant chemotherapy alone (n=1), adjuvant radiotherapy alone (n=1) or adjuvant chemotherapy in combination with radiation (n=6). Adjuvant therapy was associated with a survival benefit in 7 out of the 8 studies. Specific survival benefit was noted for patients with node-positive disease, higher TNM stage, positive resection margins, poor differentiation and tubular subtype. We conclude that adjuvant therapy may be beneficial in invasive IPMN, but current data suggest that it should...
  Subject(s): Invasive Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm (Invasive Ipmn) ; Adjuvant Therapy ; Lymph Node Metastasis ; Survival ; Tubular Differentiation
  ISSN: 2305-5839
  E-ISSN: 23055847
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Language: English
  In: Acta anaesthesiologica Scandinavica, 23 September 2020
  Description: Arterial haematocrit (Hct) has been shown to decrease after anaesthesia induction, most probably because of an increased plasma volume (PV). The primary objective was to quantify change in PV if mean arterial pressure (MAP) was kept at baseline level or allowed to decrease to 60 mm Hg. Our secondary objective was to evaluate underlying mechanisms of this response. Twenty-four coronary artery bypass patients were randomized to a higher (90 mm Hg, intervention group) or lower (60 mm Hg, control group) MAP by titration of norepinephrine. During the experimental procedure, no fluids were administered. Baseline PV was measured by I-albumin and the change in PV was calculated from the change in Hct. Changes in MAP, plasma I-albumin, colloid osmotic pressure, albumin, Mid Regional-pro Atrial Natriuretic Peptide (MR-proANP) and endothelial glycocalyx components were measured from baseline to 50 minutes after anaesthesia induction. The MAP during the trial was 93 ± 9 mm Hg in the intervention group and 62 ± 5 mm Hg in the control group. PV increased with up to 420 ± 180 mL in the control group and 45 ± 130 mL in the intervention group (P 〈 .001). Albumin and colloid osmotic pressure decreased significantly more in the control group. MR-proANP increased in the control group but no shedding of the glycocalyx layer was detected in either of the groups.
  ISSN: 0001-5172
  E-ISSN: 1399-6576
  Source: MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  Language: Swedish
  Description: Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. Den traditionella butiken genomgår en förändring där e-handeln har tagit marknadsandelar från den fysiska butiken och äventyrar dess lönsamhet, samtidigt som konsumenter kräver att den finns kvar. Uppsatsens syfte är att undersöka hur företag med omnikanalstrategi inom klädbranschen arbetar med den fysiska butiken, för att förstå vilken roll den fyller i att skapa konkurrenskraft i en tilltagande digitaliserad vardag.
  Subject(s): Fysisk Butik ; E-Handel ; Omnikanal ; Omnikanalstrategi ; Konkurrensfördelar ; Mervärde ; Upplevelser ; Värdeskapandeprocessen ; Relationsmarknadsföring ; Integrerade Kanaler ; Social Sciences ; Economics And Business ; Business Administration ; Samhällsvetenskap ; Ekonomi Och Näringsliv ; Företagsekonomi ; Social And Behavioural Science, Law ; Samhälle/Juridik ; Business Studies ; Företagsekonomi
  Source: Uppsala University Library
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  Language: Swedish
  Description: Sverige har en variationsrik natur med storslagen fjällmiljö, myllrande våtmarker, vattendrag och sjöar, kust och hav, skogar och odlingslandskap, alla med ett rikt växt och djurliv. Den här fantastiska biologiska mångfalden tas ofta för given och ibland som en lyx, men oavsett vilket är det en förutsättning för vår överlevnad.2019 rapporterade Sverige statusen till EU för perioden 2013–2018 för de naturtyper och arter i Sverige som är listade i art- och habitatdirektivet. Den berättar att 20 procent av naturtyperna och 40 procent av arterna mår bra. Den biologiska mångfalden är hårt trängd i såväl Sverige som i andra EU-länder.Den här rapporten sammanfattar Sveriges rapportering och innehåller beskrivningar av status för naturtyper och arter, påverkan, hot och trender. Rapporten ger kunskap om tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige med hjälp av de arter och naturtyper som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv.Rapporten visar hur naturmiljöerna...
  Subject(s): Biologisk Mångfald ; Bevarandestatus ; Arter ; Naturtyper ; Art- Och Habitatdirektivet ; Natural Sciences ; Earth And Related Environmental Sciences ; Environmental Sciences ; Naturvetenskap ; Geovetenskap Och Miljövetenskap ; Miljövetenskap
  ISBN: 978-91-620-6914-8
  ISSN: 0282-7298
  Source: Uppsala University Library
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...